Starší ročníky

 

GISLZE 2017

Čtvrtek 23. 2. 2017 (areál Černá Pole místnost M 2.11)

12:00 – 13:00 registrace

13:00 – 14:30 1. blok přednášek

 1. Klimánek M. Zahájení
 2. Pechanec V. Stanovení zásob uhlíku v krajině prostřednictvím DPZ
 3. Dostál T. Identifikace a klasifikace zdrojů plošného zemědělského znečištění vody v souvislosti s povrchovým odtokem a transportem erozních splavenin
 4. Papaj V. Využití GIS při hodnocení ohroženosti území větrnou erozí
 5. Lukas V. Využití dálkového průzkumu pro lokálně cílenou agrotechniku polních plodin

14:30 – 15:00 přestávka s občerstvením 

15:00 – 16:30 – 2. blok přednášek

 1. Novák J. Metody optimalizace zjišťování variability půdních vlastností pro lokálně cílené hospodaření
 2. Cibulka M. Využití pozemního laserového skenování pro stanovení pole výhledu řidiče
 3. Sačkov I. Aplikácia kombinácie údajov DPZ v procese klasifikácie skupín drevín na území rôznorodých lesov objektu Smolnícka Osada
 4. Trochta J. 800-leté tajemství podyjských pařezin ukryté pod zemí
 5. Posterová sekce

16:30 – 17:00 přestávka s občerstvením a přesun na exkurzi 

17:00 – 18:00 exkurze na pracoviště MENDELU (Ústav chemie a biochemie)

18:30 – 22:00 společenský večer (místnost M 2.11 a M 2.12)

 

Pátek 24. 2. 2017 (areál Černá Pole místnost M 2.11)

8:30 – 9:00

9:00 – 10:30 3. blok přednášek

 1. Žalud Z. Voda v krajině – minulost, současnost a budoucnost
 2. Machala M. Návrh aplikace pro vyhodnocování výšky stromů v lesním porostu na základě snímků z bezpilotního letadlového prostředku
 3. Nedorost J. Monitorování lesní cestní sítě pomocí fotogrammetrických metod
 4. Quirós Segovia M. Application of Geographically Weighted Regressions in forestry modelling

10:30 – 11:00 přestávka s občerstvením

11:00 – 12:00 4. blok přednášek

 1. Procházková A. Modelování listové plochy na základě dat leteckého laserového skenování
 2. Krůček M. Tvorba simulovaných hemisférických fotografií s využitím dat pozemního laserového skenování
 3. Vahalík P. GIS v lesní patologii – mapové servery významných patologických druhů
 4. Klimánek M. Závěr

——————————————-

GISLZE 2016

Čtvrtek 25. 2. 2016 (areál Černá Pole, místnost M 2.11)

12:00 – 12:50 registrace

12:50 – 14:30 1. blok přednášek

 1. Klimánek M. a Klvač R. Zahájení
 2. Ždímal V. GISLZE 2010-2015 o čem to bylo
 3. Pospíšil J. Optimalizace pohybu stroje po pozemku
 4. Müller A. Standardizace dat pozemkových úprav a možnosti jejich publikace
 5. Lukas V. Český portál FOODIE – integrace otevřených dat a faremních záznamů pro precizní zemědělství
 6. Špaček V., Vostrčil M. Mobilní zařízení a aplikace pro podporu zemědělství a lesnictví
 7. Janata P. Monitoring zvěře pomocí bezpilotního letounu

14:30 – 15:00 přestávka 

15:00 – 16:30 2. blok přednášek

 1. Ždímal V. GIS je…
 2. Žížala D. Využití obrazových spektrálních dat při výzkumu eroze
 3. Bauer M. Erozní smyv – zvýšené ohrožení obyvatelstva a jakosti vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu
 4. Pechanec V. GIS nástroje pro analýzu měnící se produkce v ekotonech (s.l.)
 5. Šímová P. Co je opravdu vidět? Přesnost dat v modelech viditelnosti
 6. Nedorost J. Vývoj multispektrální kamery na platformě Raspberry Pi
 7. Plíhal V. VaVGIS – participativní geoweb pro vědu a výzkum

16:30 – 17:00 přestávka a přesun na exkurzi 

17:00 – 18:00 exkurze na pracoviště MENDELU

18:30 – 22:00 společenský večer (areál Černá Pole, místnost M 2.12)

 

Pátek 26. 2. 2016 (areál Černá Pole, místnost M 2.11)

8:00 – 10:00 3. blok přednášek

 1. Hájek F. Tvorba povrchového modelu (nDSM) v časové řadě 2003-2015 a jeho využití k detekci lesní těžby
 2. Tomančák O. Kontrolní mechanismy fotogrammetrické interpretace v rámci druhého cyklu Národní inventarizace lesů v České republice (2011-2015)
 3. Mikita T. Inventarizace lesních porostů pomocí fotogrammetrických metod
 4. Michálek J. Prohlížečka LHPO v ISLH xml
 5. Sačkov I. Národné lesnícke centrum Zvolen
 6. Sačkov I. Zhodnotenie aplikačných možností DPZ v inventarizácii rôznovekých a rôznorodých lesov: pilotná prípadová štúdia Smolnícka Osada

10:00 – 10:30 přestávka

10:30 – 12:30 4. blok přednášek

 1. Ždímal V. 1948
 2. Panagiotidis D. Accuracy of SFM Models in Comparison to Terrestrial Laser Scanner for Evaluation of Forest Stand Characteristics
 3. Patočka Z. Využití neuronových sítí a data miningu pro výpočet zásob lesních porostů z dat leteckého laserového skenování
 4. Král K. Možnosti pozemního laserového skenování v ekologii lesa a v lesnictví
 5. Trochta J. Zpracování dat pozemního laserového skenování z lesního prostředí pomocí softwaru 3D Forest
 6. Krůček M. Extrakce parametrů jednotlivých stromů a parametrů jejich korun z dat pozemního laserového skenování
 7. Jakuš R. Potenciál pre diagnostiku zdravotného stavu lesa s využitím UAV: Swissdrones Dragon 50

12:30 – 13:00 zakončení, diskuze

——————————————-

GISLZE 2015

Čtvrtek 26. 2. 2015
12:00 – 13:00 registrace
13:00 – 14:30 1. blok přednášek

 • Klimánek M. Zahájení
 • Ždímal V. GISLZE 2010-2015
 • Lukas V., Rodriguez-Moreno F., Zemek F., Svobodová I., Neudert L. Novák J. a Křen J. Hodnocení variability pozemků a identifikace výnosotvorných prvků porostu obilnin
 • Kraus M. a Širůček P. Zkušenosti s precizním zemědělstvím ve společnosti ROSTĚNICE, a.s.
 • Pechanec V. Využití GIS při studiu vlivu pastvy na květnaté louky v CHKO Bílé Karpaty
 • Ždímal V. Já uživatel

14:30 – 15:00 přestávka
15:00 – 16:30 2. blok přednášek

 • Kapička J. a Žížala D. Analytické výstupy z databáze monitoringu eroze zemědělské půdy
 • Krása J., Kavka P., Křížek P., Bek S., Žížala D. a Novotný I. Možnosti nového modelu Atlas EROZE, nástroje pro projektování společných zařízení v pozemkových úpravách
 • Divín J. Vliv kvality výškopisných dat na hydrologické modelování
 • Krása J., Vláčilová M. a Žížala D. Využití pozemní stereofotogrammetrie a UAV pro monitoring projevů vodní eroze
 • Surový P. 3D merania a 3D modely a ich možné aplikácie do lesníctva.

16:30 – 17:00 přestávka a přesun na exkurzi
17:00 – 18:30 exkurze na pracoviště MENDELU
17:00 – 18:30 Sačkov I. Workshop k příspěvku (prezentace aplikace)
18:30 – 22:00 společenský večer

 

Pátek 27. 2. 2015
8:00 – 10:00 3. blok přednášek

 • Kuželka K. Určení asymetrie kmene pomocí metod dálkového průzkumu
 • Janata P. a Mikita T. Tvorba digitálních modelů terénu pomocí UAV
 • Carbol S. a Klimánek M. Využití dat leteckého laserového skenování pro odvozování výšek a výčetních tlouštěk v lesních porostech
 • Sabol J., Patočka Z., Mikita T. a Carbol S. Využití dat leteckého laserového skenování v inventarizaci lesa
 • Sačkov I. a Kulla L. Praktické využitie GIS a DPZ v aktuálnej koncepcii mapovania a zisťovania stavu lesa na Slovensku
 • Sitko R., Merganičová K. a Merganič J. Vyhodnotenie zmien vegetačného krytu v lesnej krajine z údajov historických máp a snímok

10:00 – 10:30 přestávka
10:30 – 12:00 4. blok přednášek

 • Tuček J. Integrácia GNSS/IMU pre lesnícke účely
 • Brovkina O. a Novotný J. Estimation of average tree crown diameter using high resolution airborne data
 • Chlubna L. Interaktivní mapa RESTEP a regionální plánování využití obnovitelných zdrojů energie
 • Klimánek M., Zejdová L. TerrSet – integrované prostředí prostorových analýz, monitoringu a modelování
 • Brůna J., Müllerová J., Dvořák P. a Bartaloš T. Detekce a monitoring invazních druhů pomocí bezpilotního systému
 • Ždímal V. Krajina a vytrvalost

12:00 – 12:30 zakončení, diskuze

——————————————-

GISLZE 2014

Čtvrtek 27. 2. 2014

12:00 – 13:00 registrace

13:00 – 15:00 1. blok přednášek

 • Ždímal,V. Můj první GIS
 • Havlíček, M. Význam starých map pro studium změn využití krajiny
 • Bozděch, P. Zaměřování LPISu přístroji LEICA
 • Žížala, D., Brázda, J. Potenciál biomasy hospodářských plodin v projektu RESTEP
 • Pechanec, V., Benc, A. Geoinformatické alternativy stanovení C faktoru v rovnici USLE
 • Pavlík, F. Bilanční metoda stanovení retence povodí při povodni

15:00 – 15:30 přestávka 

15:30 – 17:10 2. blok přednášek

 • Lukas, V. Precizní zemědělství – možnosti a úskalí
 • Karásek, P. Využití GIS v ochraně půdy, vody, krajiny
 • Pikl, M. Hodnocení prostorové zátěže travních porostů pastvou skotu na základě DPZ
 • Kučera, J. Tvorba celostátní databáze větrných bariér
 • Novák, J. Variabilita půdy z dat Dálkového průzkumu Země 

17:10 – 17:30 přestávka a přesun na exkurzi 

17:30 – 18:30 exkurze

18:30 – 22:00 společenský večer

 

Pátek 28. 2. 2014

8:00 – 10:00 3. blok přednášek

 • Plánka L. Počátky snímkování RC-modely letadel v Československu
 • Ždímal,V. Slepé uličky let devadesátých
 • Janata, P. a kol. Vývoj vlastního bezpilotního leteckého systému a jeho praktické využití v lesnictví
 • Šafář, V. Dálkově pilotované systémy – podpora efektivního zemědělského hospodaření
 • Karas, J. Využití UAV pro letecký monitoring a pasportizaci v lesnictví a vodohospodářství
 • Dvořák, P. a kol. Řešení UAV pro precizní zemědělství – od získávání dat po cílenou aplikaci

10:00 – 10:30 přestávka

10:30 – 12:30 4. blok přednášek

 • Patková L. Mapy lesních porostů z dat LiDAR a jejich publikace
 • Brovkina, O. Estimation of Forest Aboveground Biomass with Airborne Hyperspectral and Inventory Data
 • Fejfar, J. Využití open source nástrojů v úlohách GIS
 • Marek, D. GIS jako nástroj pro přímé využití „GIS neodborníky“
 • Mikita T., Friedl, M. Využití leteckého laserového skenování pro vyhodnocení produkčních charakteristik geobiocenologických jednotek
 • Mikita T. a kol. Modelování distribuce solární radiace v lesních porostech na základě dat leteckého laserového skenování

12:30 – 13:00 zakončení, diskuse